Efterskolen SmededalEfterskolen Smededal

Vedtægter

Vedtægter

for den selvejende institution

Efterskolen Smededal

Nykøbingvej 15 B

4440 Mørkøv

 

§ I Hjemsted, formål og værdigrundlag.

                                                                                stk. 1        

Skolen er en uafhængig selvejende institution, hvilket betyder, at den ikke er afhængig af særinteresser. Skolen, der startede i 1969 som Efterskolen ved Kalundborg, har nu hjemsted i Holbæk Kommune.

stk. 2

Skolens formål er indenfor rammerne af de til enhver tid gældende love for frie kostskoler at drive en efterskole i kombination mellem praktisk og teoretisk undervisning.

stk. 3

Skolen ejer flg. matr. nr.: l0a, 10c, 26d, 27g, 27m, Mørkøv by og sogn, Tuse herred.

stk. 4

Overordnet vision for Efterskolen Smededal:

Efterskolen Smededal vil udvikle sine elever til ansvarlige, åbne og reflekterende mennesker i et demokratisk samfund og fremme den enkeltes livsduelighed.

Sociale mål

 • At vi som medarbejdere sikrer os det bedst mulige kendskab til den enkelte elev og dennes baggrund.
 • At fremme ansvarlighed og aktiv deltagelse, der bygger på ligeværdighed og respekt overfor hinanden.

Faglige mål

 • At uddybe og udvide elevernes verdensbillede.
 • At den enkelte elevs faglige niveau styrkes i alle fag via et trygt, engagerende og stimulerende læringsmiljø.

stk. 5

På Efterskolen Smededal har vi følgende grundlæggende værdier:

 • En tro på at åbenhed er væsentligt for den enkeltes personlige og faglige udvikling. En åbenhed baseret på respekt for hinanden som ligeværdige og på en nysgerrighed og interesse for en fælles verden er det bedste udgangspunkt for læring og udvikling. Åbenhed mellem mennesker er det bedste udgangspunkt for samvær og samarbejde.
 • En tro på at fællesskab er givende og socialt udviklende. Fællesskab bygger på gensidig afhængighed og forpligtelse - og det vil således udfordre den enkeltes insisteren på ret til at handle og vælge individualistisk. Fællesskab rummer som sådan en stadig strøm af udfordringer, potentielle konflikter og oplevelser som gennemleves og løses så erfaringer gøres, kompetencer opbygges og personligheder dannes.
 • En tro på at kreativitet er et stærkt redskab til udvikling af nye muligheder og løsninger. En verden under stadig forandring kræver mennesker med evne til at finde nye veje og nye løsninger. Kreativitet, opfindsomhed og nytænkning er midler til at overskride og flytte gamle grænser og kan således skabe større livsduelighed.
 • En tro på at ansvarlighed er grundlæggende for fælles mål og handlinger og for et fælles samvær i dagligdagen. Ansvarlighed overskrider den enkeltes individualistiske selvtilstrækkelighed og danner grundlag for samhørighed, omsorg og forpligtelse.

§ 2 Skolens bagland.

stk. 1

                                                                           

Skolens formelle fundament er skolekredsen.

Følgende kan være medlemmer af skolekredsen:

1.  Forældre der har eller har haft elever på skolen.

2.  Forældre, der bindende har tilmeldt børn til skolegang det kommende skoleår.

3.  Forhenværende elever, der har fuldført deres efterskoleophold.

4.  Ansatte ved skolen.

5.  Personer, der i øvrigt føler sig knyttet til skolen.

Optagelse godkendes af bestyrelsen. En eventuel anke over bestyrelsens afgørelse kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

stk. 2

Der opkræves et årligt skolekredskontingent hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemmerne har ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art, men har adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får først stemmeret efter 1 måneds medlemskab. Det er en forudsætning, at kontingentet er betalt. Ingen kan afgive mere end en stemme. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens forpligtelser.

§ 3 Generalforsamlingen

stk. 1

Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

stk. 2

Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelses, jf. § 13.

stk. 3

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest 1. maj og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen med dagsorden sker pr. brev til medlemmerne. Dagsordenen skal mindst omfatte:

 

 1. 1.Valg af dirigent og evt. stemmetællere.
 2. 2.Bestyrelsens beretning fremlægges.
 3. 3.Forstanderens beretning fremlægges.
 4. 4.Den reviderede årsrapport fremlægges.
 5. 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. 6.Indkomne forslag.
 7. 7.Fastsættelse af kontingent.
 8. 8.Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen (pkt. 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal herefter udsende supplerende dagsorden senest 4 dage før generalforsamlingen.

stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter krav fra 1/6 af skolekredsens medlemmer eller et flertal i bestyrelsen. Kravet skal fremsættes skriftligt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som en ordinær generalforsamling.

stk. 5

Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Valget gælder for 2 år. 3 er på valg på lige år og 2 på ulige år. Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Valgte medlemmer skal være myndige og have fast bopæl indenfor Rigsfællesskabet eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig

Generalforsamlingen træffer efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om godkendelse af ansættelse og afskedigelse af forstanderen og køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Låneomlægninger dog undtaget.

stk.6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog jf.§ 13

Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.

stk. 7

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Protokollen skal opbevares på skolen.

stk. 8

Skolens årsrapport udsendes/udleveres til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Skolekredsens medlemmer og skolens medarbejdere har ret til indsigt i skolens økonomiske forhold, herunder drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, eventuelle byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

§ 4. Skolens drift.

stk. 1

Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, ved betaling fra eleverne og ved bidrag fra skolekredsen.

 

Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolens skole- og undervisningsvirksomhed, f.eks. forbedring af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende. Kapital, som hverken er bunden i fast ejendom, inventar og samlinger mv. eller er nødvendig i den daglige drift, skal anbringes på konti tilhørende skolen. Kun skolens bemyndigede personer må disponere over disse konti. Værdipapirer skal noteres i skolens navn. Det skal sikres, at midlerne kun anvendes til skolens skole- og kursusvirksomhed.

stk. 2

Skolens midler skal røgtes med sparsommelighed og påpasselighed for øje og således alene anvendes til skole- og undervisningsvirksomhed for Efterskolen Smededal

§ 5 Bestyrelsens sammensætning

stk. 1

Bestyrelsen vælger formand og næstformand af sin midte. Bestyrelsen udpeger protokolfører.

stk. 2

Ingen medarbejdere eller elever kan være medlem af bestyrelsen. De kan heller ikke deltage i valg

til bestyrelsen

                                                                                 stk.3

Bestyrelsens medlemmer skal opfylde kravene i § 3, stk. 5.

stk. 4

Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4

 

§ 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar

stk. 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekreds/repræsentantskab.

stk 2

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen efter godkendelse på generalforsamlingen.

stk. 3

Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

stk. 4

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport.

stk.5

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

stk. 6

Bestyrelsen skal meddele undervisningsministeriet om evt. nedlæggelse af skolen.

stk. 7

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

stk. 8

Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus

stk.9

Bestyrelsen godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag

§ 7 Bestyrelsens arbejde.

stk.1

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.

stk.2

Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Enhver af mødets deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

 

stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og deltager i afstemningen. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget indtil nyt møde er afholdt. Hersker herefter stemmelighed angående forslaget gør formandens stemme udslaget. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Forstanderen og medarbejderne samt to repræsentanter for eleverne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen kan ved personsager holde lukkede møder.

Suppleanterne kan deltage i alle bestyrelsesmøder og med stemmeret, hvis bestyrelsesmedlemmer har forfald.

stk.4

Over det på bestyrelsesmøderne passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der efter hvert møde underskrives af de deltagende medlemmer. Det skal fremgå af protokollen (referatet), hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt. Beslutninger og eventuelle afstem­ningstal skal fremgå af protokollen. Protokollen opbevares på skolen.

stk.5

Bestyrelsen varetager i øvrigt skolens anliggender i overensstemmelse med gældende vedtægt. Ved skolens eventuelle nedlæggelse har bestyrelsen ansvaret for boopgørelsen og for at evt., aktiver anvendes efter § 12 i gældende vedtægt.

stk. 6

Bestyrelsen har bemyndigelse til at foretage låneomlægninger.

stk. 7

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

stk. 8

Mødedeltagere bar tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

 

§ 8 Skolens daglige ledelse

stk.1

Forstanderen har ansvaret for den daglige ledelse af skolen, herunder det pædagogiske ansvar.         

stk.2

Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.

stk. 3

Forstanderen kan ved kortere fravær bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

stk. 4

Forstanderen foretager orientering til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af det til skolen knyttede faste personale. Medarbejderne skal høres i ansættelsesprocessen.

stk. 5

Forstanderen ansætter og afskediger øvrigt personale.

 

stk. 6

Forstanderen er omfattet af forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt.

§ 9 Medarbejderråd.

stk. 1

Skolens forstander og medarbejdere danner medarbejderrådet. Medarbejderrådets erklæring indhentes af bestyrelsen i sager, der i væsentlig grad angår den samlede medarbejdergruppes arbejdsforhold. Af sådanne sager kan nævnes:

 • Ændring af skolens vedtægter
 • Forstanderens ansættelse
 • Skolen regnskab og budget
 • Bygningsmæssige ændringer

Medarbejderrådet kan være initiativtager i forhold til bestyrelsen. Medarbejderrådet fastsætter selv nærmere bestemmelser for dets funktion og arbejdsområde.

stk. 2

Medarbejderrådets medlemmer er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

                                                                                stk. 3                

Skolens medarbejder har ret til indsigt i skolens regnskabsmateriale.

§ 10 Regnskab og revision

stk. 1

Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

stk. 2

Den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

stk 3

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11 Tegningsret

stk. 1

Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

stk. 2

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift

§ 12 Vedtægtsændring

stk. 1

Skolens vedtægt skal til enhver tid være godkendt af Undervisningsministeriet.

stk. 2

Ændringer kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og med ministeriets efterfølgende godkendelse.

Der kræves på begge generalforsamlinger almindelig flerhed.

§ 13 Nedlæggelse

stk. 1

Ophører skolen med at drive virksomhed efter formålsparagraffen, skal den nedlægges. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På 1. generalforsamling skal mindst 3/4 af afgivne stemmer stemme for. På 2. generalforsamling er almindelig stemmeflerhed tilstrækkeligt.

stk. 2

Den siddende bestyrelse skal ved skolens nedlæggelse fungere videre indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med § 13 stk. 3.

stk. 3

Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til ligesindede skoler der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

Vedtaget på generalforsamling den 22/4 2012

Godkendt på generalforsamling den 30/5 2012

Godkendt af Undervisningsministeriet den 29. maj 2000

Offentliggjort på hjemmesiden maj 2012 

 

Bestyrelsens underskrifter

         Bo Basbøll                                     Henning Humle                                Jens Stenbæk

               

                      Felone Munck                                                                   Anna Esrom Raunkjær